Nội dung:

 1. Vị trí
 2. Khách sạn có lịch sử
 3. îáàiàààèèèèèèèèèèèèèòäèíêêneêeeeííeõõõõõõõõññññããÃái àạiè ð Ààööööööín 150 Êëëëáááá × × å åÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃáiÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃã Ia êóðîðòàõ ni ÷ èïðèíÿòî ðàçëè ÷ àòü òîëüêî äâàêëèìàòè ÷ åñêèõ ïåðèîäà: òåïëûé - n òåìïåðàòóðîé âûøå 10 ãðàäóñîâ (ñ ìàÿ II îêòÿáðü òåïëîé, Eee æàðêîéñîëíå ÷ IIE ïîãîäû ñ ïîâûøåííîé âëàæíîñòüþ) è ïðîõëàäíûé - n òåìïåðàòóðîé íèæå 10 ãðàäóñîâ.

  .

  Â ñîñòàâ Áîëüøîãî ni ÷ èâõîäÿò: Àäëåðñêèé, Õîñòèíñêèé, Öåíòðàëüíûé è Ëàçàðåâñêèé ðàéîíû, ïðåäñòàâëÿþùèå ñîáîé EAE au ñàìîñòîÿòåëüíûå êóðîðòíûå çîíû ñ ìíîãî ÷ èñëåííûìè êóðîðòíûìè ïîñåëêàìè IO Ìàãðè Ia ñåâåðî-çàïàäå AI Àäëåðà Ia Thái-âîñòîêå. À ñîîîîîîîîîøòééééééròòòòồnínínííëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë Nhẫn.

  .

  âòõõõõõõzñññòm è è ì Ì ìÀNEAàò ỒnÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃáiÃÃÃÃÃÃÃø¸¸¸¸¸¸¸¸¸î¸îîîîlòòòòîîîlòòòòòòòòîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî å ÷ åáíûå ïàíñèîíàòû è ñàíàòîðèèëå ÷ àùèåëåãî ÷ íûå çàáîëåâàíèÿ, áîëåçíè ïèùåâàðèòåëüíîãî òðàêòà è êèøå ÷ íèêà, ñåðäöå è çàáîëåâàíèÿ ñîñóäîâ åæåãîäíî ñîáèðàþòòûñÿ ÷ è òóðèñòîâ Ni âñåé Ðîññèè è EC çàðóáåæüÿ. ëàääààáááááááéüüÜíüÜíüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüõõõñòñòîîîîîîîîîîîîîîîîîî

  Ãîðíîëûæíûå òðàññû Êðàñíîé Ïîëÿíû ðàçíîîáðàçíû (ñ ïåðåïàäîì âûñîò 900 ì è äëèíîé 7 EI, îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü òðàññ ñîñòàâëÿåò 25 EI) è óäîâëåòâîðÿþò ëþáûå òðåáîâàíèÿ. Áüüüüõõõõõìæûæææææìææìææìæìæóæóóóóóóó á àààààààà .àànà .. .àànàànìàià Íî ææææîîaiààààààààààààààààìà

  Ã ãîûûûûéûéîîîîîîà àîîîîîîå ò òòòòòòòò ò ò òòòòòòòò Các ñåâèèèèèèèííénûûèèèûèûèûûûûûûññññññññññññññññññññññññññññûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûñûûûûûûûûûñññññññññññññññññññññ Ïñåëàààà üüüüüüüãîããîîîîîîîîãîîîîàààààààààààààààààààààààñññññññññ nnnn IDE ÷ èíîé ýòîãî ñòàíóò ëûæíûå òðàññû, îáîðóäîâàííûå ñèñòåìàìè èñêóññòâåííîãî îñíåæåíèÿ â ñîñòàâå êîìïëåêñà Dica Õóòîð, à òàêæå îòêðûòèå âûñîêîãîðíûõ òðàññ «Ãîðíàÿ Êàðóñåëü».

  .

  Äîñòîïðèìå ÷ àòåëüíîñòè Êðàñíîé Ïîëÿíû: îçåðî Êàðäûâà ÷, × âèæåïñêèé íàðçàííûé èñòî ÷ IEE, Âîëüåðíûé êîìïëåêñ Êàâêàçñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïðèðîäíîãî áèîñôåðíîãî çàïîâåäíèêà, ñòðàóñèíàÿ ôåðìà "ODE Ñîôèè", Äîëüìåíû, ïàñåêà "Ãîðíûé NAA", ôîðåëåâîå õîçÿéñòâî è Ä. Ð ðéàinàííí îûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûêêéé Ãîñäéé Ãîèééééééééénèè

  [img1]

  • ra biển: 10 phút bằng ô tô (bãi biển Pebble)
  • Địa chỉ: g. Sochi, ul. Đường đến Big Ahong, nghệ thuật. Nhỏ Akhun-2, 26
  • Đỗ xe: 6 Tự động (Miễn phí) <
  • Thực phẩm: Nhà bếp trong phòng (Độc lập) + Bữa sáng (Đã bật)
  • Tổng số: ---
  • Điện thoại: +7 (938) 888-74-00; +7 (862) 277-71-00

  Nếu bạn không biết khu nghỉ dưỡng của Sochi, thẻ với các khách sạn trên trang web của chúng tôi sẽ giúp bạn nhanh hơn để quyết định khu vực này. Ảnh, giá cả, mô tả - tất cả chúng ta!

  Ở đâu:

 4. Cách chọn nhà ở trong khu phức hợp khách sạn

Ba Lan 1389 Khách sạn và Spa 4⭐- Khách sạn bốn sao miền núi cao nhất Sochi, nằm ở độ cao 1389 mét so với mực nước biển. Vị trí độc đáo, sự gần gũi với Khu bảo tồn sinh quyển da trắng, phong cách sinh thái kết hợp với các công nghệ của khu nghỉ mát hiện đại - nghỉ ngơi tại khách sạn này với chiều cao quanh năm. Năm 2019, khu phức hợp khách sạn đã tham gia vào năm khách sạn spa tốt nhất và khách sạn trượt tuyết ở Nga để giải thưởng hàng năm.

Vị trí

Polyana Hotel 1389 Hotel and Spa nằm ở một trong những nơi đẹp nhất nhất của Polyana - trên sườn của Laura, được bao quanh bởi những rặng núi lớn và rừng linh sam. Cập nhật ở đây, bạn có vẻ rằng đó là một Thụy Sĩ khai thác vô hạn. Tuy nhiên, cây cọ, Biển Đen, sân bay và ga đường sắt "Adler" chỉ là 40 phút bằng ô tô. Bạn cũng có thể đến khách sạn trên những con đường dây A1 - A2 hoặc chuyển đến tàu con thoi của khách trên cao nguyên Psekhako.

Khách sạn có lịch sử

Polyana 1389 Hotel and Spa - Di sản Thế vận hội Mùa đông 2014. Trong các trò chơi ở đây là ngôi làng Olympic, nơi các vận động viên sống từ khắp nơi trên thế giới. Sau đó, tòa nhà được nâng cấp để nghỉ ngơi quanh năm trên núi. Hiện tại, khách sạn tiếp tục tôn vinh quá khứ huyền thoại và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng cao.

îáàiàààèèèèèèèèèèèèèòäèíêêneêeeeííeõõõõõõõõññññããÃái àạiè ð Ààööööööín 150 Êëëëáááá × × å åÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃáiÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃã Ia êóðîðòàõ ni ÷ èïðèíÿòî ðàçëè ÷ àòü òîëüêî äâàêëèìàòè ÷ åñêèõ ïåðèîäà: òåïëûé - n òåìïåðàòóðîé âûøå 10 ãðàäóñîâ (ñ ìàÿ II îêòÿáðü òåïëîé, Eee æàðêîéñîëíå ÷ IIE ïîãîäû ñ ïîâûøåííîé âëàæíîñòüþ) è ïðîõëàäíûé - n òåìïåðàòóðîé íèæå 10 ãðàäóñîâ.

.

 ñîñòàâ Áîëüøîãî ni ÷ èâõîäÿò: Àäëåðñêèé, Õîñòèíñêèé, Öåíòðàëüíûé è Ëàçàðåâñêèé ðàéîíû, ïðåäñòàâëÿþùèå ñîáîé EAE au ñàìîñòîÿòåëüíûå êóðîðòíûå çîíû ñ ìíîãî ÷ èñëåííûìè êóðîðòíûìè ïîñåëêàìè IO Ìàãðè Ia ñåâåðî-çàïàäå AI Àäëåðà Ia Thái-âîñòîêå. À ñîîîîîîîîîøòééééééròòòòồnínínííëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë Nhẫn.

.

âòõõõõõõzñññòm è è ì Ì ìÀNEAàò ỒnÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃáiÃÃÃÃÃÃÃø¸¸¸¸¸¸¸¸¸î¸îîîîlòòòòîîîlòòòòòòòòîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî å ÷ åáíûå ïàíñèîíàòû è ñàíàòîðèèëå ÷ àùèåëåãî ÷ íûå çàáîëåâàíèÿ, áîëåçíè ïèùåâàðèòåëüíîãî òðàêòà è êèøå ÷ íèêà, ñåðäöå è çàáîëåâàíèÿ ñîñóäîâ åæåãîäíî ñîáèðàþòòûñÿ ÷ è òóðèñòîâ Ni âñåé Ðîññèè è EC çàðóáåæüÿ. ëàääààáááááááéüüÜíüÜíüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüõõõñòñòîîîîîîîîîîîîîîîîîî

Ãîðíîëûæíûå òðàññû Êðàñíîé Ïîëÿíû ðàçíîîáðàçíû (ñ ïåðåïàäîì âûñîò 900 ì è äëèíîé 7 EI, îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü òðàññ ñîñòàâëÿåò 25 EI) è óäîâëåòâîðÿþò ëþáûå òðåáîâàíèÿ. Áüüüüõõõõõìæûæææææìææìææìæìæóæóóóóóóó á àààààààà .àànà .. .àànàànìàià Íî ææææîîaiààààààààààààààààìà

à ãîûûûûéûéîîîîîîà àîîîîîîå ò òòòòòòòò ò ò òòòòòòòò Các ñåâèèèèèèèííénûûèèèûèûèûûûûûûññññññññññññññññññññññññññññûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûñûûûûûûûûûñññññññññññññññññññññ Ïñåëàààà üüüüüüüãîããîîîîîîîîãîîîîàààààààààààààààààààààààñññññññññ nnnn IDE ÷ èíîé ýòîãî ñòàíóò ëûæíûå òðàññû, îáîðóäîâàííûå ñèñòåìàìè èñêóññòâåííîãî îñíåæåíèÿ â ñîñòàâå êîìïëåêñà Dica Õóòîð, à òàêæå îòêðûòèå âûñîêîãîðíûõ òðàññ «Ãîðíàÿ Êàðóñåëü».

.

Äîñòîïðèìå ÷ àòåëüíîñòè Êðàñíîé Ïîëÿíû: îçåðî Êàðäûâà ÷, × âèæåïñêèé íàðçàííûé èñòî ÷ IEE, Âîëüåðíûé êîìïëåêñ Êàâêàçñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïðèðîäíîãî áèîñôåðíîãî çàïîâåäíèêà, ñòðàóñèíàÿ ôåðìà "ODE Ñîôèè", Äîëüìåíû, ïàñåêà "Ãîðíûé NAA", ôîðåëåâîå õîçÿéñòâî è Ä. Ð ðéàinàííí îûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûêêéé Ãîñäéé Ãîèééééééééénèè

 • ra biển: 10 phút bằng ô tô (bãi biển Pebble)
 • Địa chỉ: g. Sochi, ul. Đường đến Big Ahong, nghệ thuật. Nhỏ Akhun-2, 26
 • Đỗ xe: 6 Tự động (Miễn phí) <
 • Thực phẩm: Nhà bếp trong phòng (Độc lập) + Bữa sáng (Đã bật)
 • Tổng số: ---
 • Điện thoại: +7 (938) 888-74-00; +7 (862) 277-71-00

Nếu bạn không biết khu nghỉ dưỡng của Sochi, thẻ với các khách sạn trên trang web của chúng tôi sẽ giúp bạn nhanh hơn để quyết định khu vực này. Ảnh, giá cả, mô tả - tất cả chúng ta!

Ở đâu:

 • có thể: từ 7000 rúp.
 • May: từ 7000 rúp.
 • Tháng Sáu: Từ 7000 rúp.
 • tháng 7: từ 7000 rúp.
 • tháng 8: từ 7000 rúp.
 • Tháng 9: Từ 7000 rúp. <
 • Tháng 10: Từ 7000 rúp. <
 • Mùa đông: từ 7000 rúp.

Chỉ hiển thị Chỉ chọn: Trong phòng của khách sạn và phần còn lại Vốn Spacerkadle Trẻ em Thích hợp sản xuất các điều kiện tùy chọn đặc biệt

 • №№ 1 và 11 gần hơn với các nhà hàng;
 • nos. 5 và 6 là gần những ngày của bãi biển và biển;
 • Từ ban công № 7 mở một cái nhìn tuyệt vời về sườn núi;
 • trong số 1, một hiệu thuốc được đặt, trong số 6 - điểm đi xe đạp và trung tâm y tế;
 • Trong số 9, có một dịch vụ cho thuê, trong №12 - SPA -centre;
 • trong số 10 Có một phòng tập thể dục và đóng gói hành lý,

Bản đồ của Sochi Park Hotel cho phép bạn xem xét chi tiết vị trí của tất cả 12 tòa nhà và cơ sở hạ tầng tám tầng trên vị trí của các thùng. Khách sạn nằm trên bờ biển thứ 2, chiếm diện tích lớn trong 24 ha.

.

xung quanh thân tàu - một khu vực đỗ xe với đường đua để đi bộ đường dài và đi xe đạp, trang trí "màu xanh lá cây", một loạt các môn thể thao và sân chơi cho người lớn và trẻ em. Dưới đây là: 5 hồ bơi ngoài trời có quầy bar, nhà hàng, quán bar và quán cà phê, cửa hàng sản phẩm, đồ uống và các sản phẩm liên quan, tiện nghi bãi biển và đồ lưu niệm, Medplexes, Nhà thuốc, Phòng trưng bày, Thẩm mỹ viện, Hàng tiêu dùng và Điểm cho thuê, Bãi biển, Hộp số và Chỗ đỗ xe.

.

Cách chọn nhà ở trong khu phức hợp khách sạn

Lãnh thổ vượt qua lối đi dạo dài, được bao quanh bởi các hồ chứa nhân tạo với những cây cầu. Một mặt, các con hẻm nằm ở nhà ở số 1-5, với thứ hai - số 6-12.

.

chọn trường hợp "Công viên công viên Sochi" tốt hơn sau khi khám phá cơ sở hạ tầng xung quanh. Vì vậy, chúng tôi mô tả, sự khác biệt giữa mỗi tòa nhà:

Bản đồ khách sạn cho thấy sân chơi trẻ em nằm trong khoảng từ 1 đến 2, 3 và 4, 6 và 12, 11 và 12 vỏ. Bên cạnh tòa nhà 9 có một tấm bạt lò xo chơi game lớn, không xa số 10 và 11 - bốn sân tennis, gần số 1 - sân chơi với các điểm tham quan của trẻ em, trung tâm trẻ em "Hãy đi chơi" và cho thuê xe đẩy em bé .

.

Ở phía bắc của lãnh thổ có một bãi đậu xe rộng rãi, ở phía tây nam - bạn có thể sử dụng dịch vụ của bàn bán tour và chuyển nhượng bãi biển, ghé thăm bữa tiệc và ban tu sĩ Caucasian.

.

Kế hoạch của khách sạn Sochi Park cho thấy vị trí của các nhà hàng Brudershaft và Bon Appetite, trong đó một dinh dưỡng ba lần của các khách du lịch được tổ chức. Tại đây, bạn cũng có thể thấy vị trí của các nhà hàng khác với các món ăn quốc gia trên thế giới, quán cà phê và quán bar nằm dọc theo lối đi dạo trung tâm.

.

nhớ lại rằng vị trí của khách sạn trên Công viên Olympic, "Công viên Sochi", Polyana đỏ và các điểm tham quan khác của Thung lũng Imeretian được mô tả trong một văn bản riêng.

.

Trang web chính thức của khách sạn cũng đề nghị làm quen với mô tả chi tiết về các phòng và điều kiện giải trí, giá của khu phức hợp khách sạn trên các trang khác của trang web.

.

Lưu ý rằng đặt phòng sớm vào năm 2020-2021 cho phép bạn tính toán chi phí trước và tiết kiệm đáng kể chi phí cho các ngày lễ tuyệt vời trên Bờ biển Biển Đen!

Chúng tôi cung cấp để đặt khách sạn Sochi Park ngay bây giờ. Nhà điều hành của chúng tôi đã sẵn sàng để trả lời tất cả các câu hỏi của bạn và hỗ trợ trong việc lựa chọn các tour du lịch!

Chúng tôi sử dụng cookie.
Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.
CHO PHÉP COOKIE.